Privacy verklaring House Presentation

 

1. Wanneer en welke persoonsgegevens verwerken wij?
1.1 Op het moment dat u zich registreert bij House Presentation, een productaanschaft, een software update doet of meedoet in een online enquête,verwerken wij onder andere uw naam, (email)adres gegevens, contactvoorkeuren en creditcard gegevens.

2. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
2.1. De persoonsgegevens die wij verwerken gebruiken wij om u te identificeren, omcontact met u te houden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag over hetgebruik van de diensten van House Presentation) en om onze afspraken over hetgebruik van House Presentation te kunnen uitvoeren en handhaven.
2.2. Hiernaast verwerken we deze gegevens om ons te helpen onze diensten teverbeteren, functionaliteiten te optimaliseren evenals onze marketing- ensalesactiviteiten.
2.3 Als u zich hiervoor heeft ingeschreven, gebruiken wij uw emailadres ook om uactuele berichten te sturen over House Presentation , zoals nieuws ofontwikkelingen omtrent House Presentation, software updates en toekomstigeevenementen. Mocht u niet langer in onze mailing lijst willen voorkomen danverzoeken wij u een email te sturen naar info@soomedia.nl, of u uit te schrijvenvia MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder het EU/US Privacy Shield.
2.4 De noodzaak voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens zoals hierbovengenoemd, is het uitvoering geven van de overeenkomst met House Presentation.
Voor het sturen van actuele berichten is de grondslag echter uw toestemming, diewe u vragen voor dit gebruik. De verstrekking van uw persoonsgegevens is nieteen wettelijke verplichting. Bij het niet verstrekken van de gegevens kunnenechter sommige diensten en functionaliteiten van de App niet of niet optimaalworden geboden.

3. Cookies
3.1. Op de website maken wij gebruik van technieken die informatie uit uwrandapparatuur kan lezen of op uw randapparatuur kan opslaan (hierna:cookies).
3.2. Zo kunnen wij met behulp van cookies statistieken bijhouden over hoeveelbezoekers de Website krijgt, en welke pagina’s het meest worden bekeken. Wegebruiken voor het bijhouden van statistieken een cookie van Google, als deelvan de “Analytics”-dienst. De informatie wordt door Google opgeslagen opservers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd onder het EU-US PrivacyShield. Wij hebben hiervoor extra maatregelen genomen ter bescherming vanuw privacy. Zo hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst geslotenmet verschillende afspraken ter bescherming van uw privacy. Daarnaast hebbenwij de functie “Gegevens delen” uitgezet, zodat Google deze gegevens niet voorandere doeleinden gebruikt. Verder hebben wij Google Analytics zo ingesteld,dat niet uw volledige IP-adres wordt gebruikt. Wij gebruiken Google Analyticsniet in combinatie met andere diensten van Google. Door deze maatregelenmogen wij Google Analytics ook zonder uw toestemming gebruiken.
3.3. Verder kunnen wij dit gebruiksgedrag doorgeven aan advertentienetwerken. Ditgebruiksgedrag wordt door de advertentienetwerken gecombineerd metvergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgenwaarop zij adverteren. Op basis hiervan wordt een interesseprofiel over ugemaakt, om u relevante advertenties te kunnen tonen op andere websites, diezijn afgestemd op dit interesseprofiel.
3.4. U kunt via uw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepterenvan (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meerinformatie over hoe dit kan worden ingesteld in verschillende internetbrowsers:Chrome Internet Explorer Firefox Safari.

4. Bewaartermijnen
4.1. House Presentation zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dannoodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 2.
4.2. Uw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover ditnoodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscalebewaartermijnen.

5. Externe dienstverleners
5.1. House Presentation maakt gebruik van externe dienstverleners voor hethosten van uw persoonsgegevens, voor het inplannen van afspraken en voor hetuitvoeren van de verwerkingen bedoeld onder 3 “Cookies”, zoalsbetaaldienstverleners. Deze dienstverleners kunnen uw persoonsgegevensontvangen en/of verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoeringvan hun taken in de opdracht die wij aan hen verstrekken.

6. Uw rechten
6.1. U heeft het recht House Presentation te verzoeken om inzage tot encorrectie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaarte maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u onder omstandigheden recht opdataportabiliteit. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens.
6.2. U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken vanpersoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan derechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen dieplaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoeleiden dat House Presentation bepaalde diensten niet meer kan leveren.

7. Wijziging
7.1. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de meestrecente versie van deze verklaring op de website.

8. Vragen over de Privacy statement
8.1. Mocht u vragen of bezorgdheden hebben over de Privacy verklaring vanHouse Presentation maakt u deze dan graag kenbaar via info@soomedia.nl.
8.2. House Presentation wordt aangeboden door Soo Media B.V., gevestigd aande Oranjebuitensingel 6 (2511 VE) te Den Haag, Nederland en geregistreerd bijde Kamer van Koophandel onder nummer 62700294.

× Neem direct contact met ons op