Algemene voorwaarden SOO Media B.V.

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan SOO Media B.V. opdracht heeftgegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
SOO Media B.V.: opdrachtnemer, onder meer handelend onder de namen HousePresentation, SOO Media, Styleswitcher en Woningminisite.
Producten van SOO Media B.V. zijn: modelleren van producten, maken en modelleren vanfoto’s, plattegronden, impressies, animaties en concepten alsmede het inmeten vanbedrijfsgebouwen en woningen en het opstellen van rapporten hierover. Hierna worden dezeproducten hier afzonderlijk of allen tezamen, ‘product’ genoemd.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijkemededeling verplicht SOO Media B.V. niet tot het sluiten van een overeenkomst metopdrachtgever.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van SOOMedia B.V., maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor SOO Media B.V.
werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van SOO Media B.V. bij enigeopdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten SOOMedia B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot eenresultaatsverbintenis. SOO Media B.V. verplicht zich opdrachten naar vermogen (besteweten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht SOO Media B.V.
zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van opdrachtgever.
Het staat SOO Media B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid doorde door haar aan te wijzen werknemers en/of ingeschakelde derden uit te laten voeren.
SOO Media B.V. zal bij het uitvoeren van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoeringvan alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen,de zorg van een goed SOO Media B.V. in acht nemen.
De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit vande informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing,weersomstandigheden, ziekte of andere omstandigheden waarop SOO Media B.V. geeninvloed kan uitoefenen. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerondzijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijn in de zin van boek 6 BW indien dituitdrukkelijk tussen opdrachtgever en SOO Media B.V. is overeengekomen.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SOO Media B.V. aangeeftdat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen datdeze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan SOO Mediaworden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevensniet tijdig of juist aan SOO Media B.V. zijn verstrekt, heeft SOO Media B.V. het recht deuitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiendeextra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Opdrachtgever staat tegenover SOO Media B.V. in voor de juistheid van verstrektegegevens. SOO Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordatSOO Media B.V. is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ofonvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SOO Media B.V. kenbaarwas.
Bij een opdracht ter zake van een inmeting van een onroerende zaak wordt vermelding vande oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen vermoed slechts als aanduiding enderhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door SOO Media B.V. een garantiewordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. SOOMedia zal zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid. Voorwat betreft een overeenkomst tot inmeting, werkt SOO Media B.V. volgens de door de NENuitgegeven NUM normen, waarvan onder andere NTA 2581:2011 “opstellen vanmeetrapporten volgens NEN 2580:2007 incl correctieblad C1:2008”. Een marge vanmaximaal 4% afwijking op de totale waarde van het meetcertificaat wordt gehanteerd.
Indien door SOO Media B.V. of door SOO Media B.V. ingeschakelde derden in het kader vande opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een dooropdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door diemedewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verbandmet de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaaris.
De levering van het product zal uitsluitend digitaal plaatsvinden, over het algemeen in devorm van een JPEG, PDF of DWG. Het product wordt eenmaal geleverd aan opdrachtgever,tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repeterende levering. Uitdrukkelijk behoudt SOO MediaB.V. het auteursrecht over haar product. Zij geeft enkel met voorafgaande uitdrukkelijkschriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen datSOO Media B.V. alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haarwerk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald(geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 4 Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door deoverheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventueel in het kader van de opdracht temaken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten.
SOO Media B.V. heeft het recht om betaling van een voorschot te eisen alvorens met dewerkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot staat in redelijkheid tot het in het kader van deopdracht te verrichten werk.
Iedere twee weken brengt SOO Media B.V. de door haar verrichtte werkzaamheden inopdracht van opdrachtgever in rekening middels een factuur.
Indien de initiële opdracht door opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde vanhet uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. SOO Media B.V. zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij opdrachtgever.

Artikel 5 Betalingstermijn
Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigdebedragen te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting,verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door SOO Media B.V. is vereist.
Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is SOO Media B.V. gerechtigdhet factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (30 dagen) voor elke maand (30 dagen)na factuurdatum. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van een volledigevergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronderbegrepen alle kosten van SOO Media B.V., de kosten van eventueel ingeschakeldegemachtigde(n), advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusiefeventuele verhoging(en) niet binnen twee maanden na oorspronkelijke factuurdatum isvoldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsommet rente, zulks met een minimum van € 200,-.
Bij niet tijdige betaling is SOO Media B.V. onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haardienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van SOO MediaB.V. kan leiden.
Bij faillissement van de opdrachtgever of bij betalingsachterstanden, zoals genoemd in depunten 2 en 3, behoudt SOO Media B.V. alle rechten om bij de partij die de producten in elkevorm van media toont, direct een schadevergoeding van 200% van de gefactureerde prijsvan dit product/ deze producten en overige voortvloeiende juridische kosten op te eisen,zonder tussenkomst van de rechter.
Indien de factuur van SOO Media B.V. niet akkoord is, om welke reden dan ook, dientopdrachtgever dit binnen tien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk mee te delenaan SOO Media B.V. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de factuur geachtakkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur ontslaan opdrachtgever niet uit zijnbetalingsverplichting.

Artikel 6 Intellectuele eigendom
SOO Media B.V. behoudt het auteursrecht op het door haar geleverde product, alsmede alleoverige rechten van intellectueel of industriële eigendom op het door SOO Media B.V.
geleverde product. Wanneer de opdrachtgever niet betaald heeft voor het geleverdeproduct(en) van SOO Media B.V. zoals genoemd in punt 5, artikel 5 , vervallen de rechten diegenoemd worden in punt 2 van artikel 6, en zal een verdere publicatie van het geleverdeproduct verboden zijn. De boete bedraagt 200% van de gefactureerde prijs van het producten is voor rekening van de partij die dit product publiceert of toont in welke vorm van mediadan ook. Hierbij verwijzend naar artikel 5 onder 5 van de algemene voorwaarden.
Alle door SOO Media B.V. verstrekte producten, zoals foto’s, overeenkomsten, ontwerpen,schetsen, tekeningen, rapporten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te wordengebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van SOO Media B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennisvan derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
SOO Media B.V. verleent enkel middels voorafgaande schriftelijke toestemming een licentievoor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat SOO Media B.V. alleen metvoorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaaldemanier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaarte maken of te verveelvoudigen. De aard van het verstrekte product/ de verstrekteproducten bepaalt slechts dat het product/ de producten dient/ dienen te worden gebruiktvoor de verkoop en/ of verhuur van het op de stukken betrekking hebbend onroerend goeden zal/ zullen dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteitendirect te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel (ver)kopers van bedoeldonroerend goed.
SOO Media B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomenkennis en/ of gebouwde producten voor andere doeleinden te gebruiken.
Opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, te allen tijde de aan het product gekoppeldecopyrightvermelding (© SOO Media B.V. of © SA) zichtbaar laten voor een ieder die hetproduct aanschouwt. Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten overde herkomst van de door SOO Media B.V. gemaakte producten en het daarop rustendeauteursrecht van SOO Media B.V.

Artikel 7 Geheimhouding – non concurrentie
SOO Media B.V. heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke zij door deuitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever ontvangt en die door opdrachtgever alsvertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. SOO Media B.V. zal te alle tijde tegenovereen ieder de vertrouwelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.
SOO Media B.V. zal deze verplichting tevens opleggen aan het door haar eventueelingeschakelde derde.
Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de Wet hiertoe verplicht,alsmede ten aanzien van informatie die
reeds bij SOO Media B.V. bekend is onafhankelijk van de opdrachtgever is verzameld door SOO Media B.V. rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde isverkregen, of reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.
Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede 1 jaar na beëindigingvan de opdracht op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeftplaatsgehad met SOO Media B.V., medewerkers van SOO Media B.V. of van ondernemingenwaarop SOO Media B.V. ter uitvoering van de opdracht beroep heeft gedaan en diebetrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan welanderszins direct of indirect voor zich laten werken, bij gebreke waarvan opdrachtgeveraansprakelijk is voor alle door SOO Media B.V. te lijden schade.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Klachten over een product van SOO Media B.V. dan wel de werkzaamheden die daaraan tengrondslag liggen, dienen door opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het productschriftelijk te worden gemeld aan SOO Media B.V. Alsdan dient een zo gedetailleerdmogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan SOO Media B.V. te wordenmedegedeeld, zodat SOO Media B.V. in staat is adequaat hierop te reageren.
Indien een klacht gegrond is zal SOO Media B.V. de werkzaamheden alsnog zoalsovereengekomen verrichten, tenzij opdrachtgever aan SOO Media B.V. te kennen geeft datdit niet noodzakelijk is, danwel SOO Media B.V. redelijkerwijs behoort te begrijpen datverdere nakoming niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dit zinloos is geworden.
De aansprakelijkheid voor eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst isvoor SOO Media beperkt tot maximaal het bedrag wat SOO Media B.V. aan het productwaarvoor opdracht is gegeven door opdrachtgever, zal factureren/ heeft gefactureerd.
Indien het product door opdrachtgever of via opdrachtgever door een derde voor anderedoeleinden wordt gebruikt dan voorafgaand aan SOO Media B.V. opgegeven, is SOO MediaB.V. niet aansprakelijk voor enige schade. Dit geldt niet indien er sprake is van aantoonbareopzet of bewuste roekeloosheid zijdens SOO Media B.V. of personen die door SOO MediaB.V. zijn ingeschakeld voor het verrichten van de opdracht. SOO Media B.V. zal geenindirecte schade vergoeden.
SOO Media B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele acties die derdenondernemen met de producten die door SOO Media B.V. worden geproduceerd. Op geenenkele wijze zijn rechten aan een door SOO Media B.V. geproduceerd product te ontlenen.
SOO Media B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van doorhaar ingeschakelde derde(n).

Artikel 9 Intrekken van een opdracht
Zowel opdrachtgever als SOO Media B.V. heeft het recht de opdracht voor aanvang van dewerkzaamheden door SOO Media B.V., door schriftelijke intrekking met opgaaf van reden tedoen eindigen. Intrekking van de opdracht door opdrachtgever ontslaat SOO Media B.V. vande verplichting tot uitvoering van de opdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)productendoor SOO Media B.V. zullen niet aan opdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledigebetaling aan ten grondslag ligt.
Indien opdrachtgever de opdracht intrekt is opdrachtgever verplicht om administratiekostenvan 10% van de totale kosten van de opdracht met een minimum van € 75,-, alsmede deoverige door SOO Media B.V. gemaakte kosten aan SOO Media B.V. te voldoen. Dit dient ookbetaalt te worden indien SOO Media B.V. nog geen aanvang heeft gemaakt met hetverrichten van de werkzaamheden.
Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak om de opdracht tot het inmeten of het makenvan een ander product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoeringhiervan, kan SOO Media B.V. voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aanopdrachtgever doorberekenen.
Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is SOO Media B.V. gerechtigd deovereenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

Artikel 10 Ontbinding
Zowel opdrachtgever als SOO Media B.V. heeft het recht de opdracht door schriftelijkeopzegging met opgaaf van reden te ontbinden. Ontbinding van de opdracht dooropdrachtgever ontslaat SOO Media B.V. van de verplichting tot verdere uitvoering van deopdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door SOO Media B.V. zullen niet aanopdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledige betaling aan ten grondslag ligt.
Indien opdrachtgever de opdracht ontbindt, is opdrachtgever verplicht om de kosten diereeds door SOO Media B.V. zijn gemaakt, te vergoeden. Dit zal bedragen 50% van de totalekosten van de opdracht, alsmede de overige door SOO Media gemaakte kosten,bijvoorbeeld voor ingeschakelde derde(n). SOO Media B.V. zal een gespecificeerde opgavedoen van de door haar gemaakte kosten, die opdrachtgever alsdan dient te betalen. Deopgave kan nimmer hoger zijn dan het vooraf geoffreerde bedrag voor de betreffendeopdracht.
Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak om de opdracht tot het inmeten of het makenvan een ander product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoeringhiervan, kan SOO Media B.V. voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aanopdrachtgever doorberekenen.
Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is SOO Media B.V. gerechtigd deovereenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

Artikel 11 Verstrekken van gegevens aan derden
Opdrachtgever is niet gerechtigd om een product van SOO Media B.V. zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van SOO Media B.V. aan derden te verstrekken, tenzij de aard vanhet verstrekte product bepaalt dat het product dient te worden gebruikt voor de verkoop en/of verhuur van het op de stukken betrekking hebbend onroerend goed en zal dientengevolgealleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, teweten potentiële huurders dan wel kopers van bedoeld onroerend goed.
SOO Media B.V. is gerechtigd om in het kader van een opdracht gegevens van deopdrachtgever aan derden te verstrekken.

Artikel 12 Bewaartermijn
SOO Media B.V. zal de door haar gemaakte eindproducten voor opdrachtgever maximaal 6maanden lokaal opslaan en kosteloos een enkele opdracht op verzoek kunnen leveren. Na 6maanden zullen de eindproducten in het archief worden opgeslagen. Op verzoek vanopdrachtgever kan tot maximaal 1 jaar terug en tegen een meerprijs van € 9,95 ex btw peropdracht een eindproduct uit het archief worden opgevraagd. Een jaar na de uitvoering vaneen opdracht worden alle gegevens verwijderd.

Artikel 13 Melding van eigendomsrechten bij foto’s
Opdrachtgever zal te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (©SOO Media B.V. of © SA) zichtbaar laten voor een ieder die het product aanschouwt.
Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van dedoor SOO Media B.V. gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van SOOMedia B.V.

Artikel 14 Overige bepalingen
SOO Media B.V. heeft het recht om een product te gebruiken voor eigen publicatie ofpromotie. Afwijking hierop is enkel voorafgaand schriftelijk mogelijk.
In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden,blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan welvernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waaropeen beroep kan worden gedaan.
SOO Media B.V. verzamelt en registreert persoonlijke en zakelijke gegevens vanopdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdrachten vrij gebruiken.
De algemene voorwaarden kunnen – op verzoek – ook worden opgemaakt in een anderetaal dan de Nederlandse. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud van de strekkingvan deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 15 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen SOO Media B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht vantoepassing. Alle geschillen zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk,aansluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter in Den Haag.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

× Neem direct contact met ons op